Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
„Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej”

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej” jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, zwany dalej organizacją wysyłającą.
 2. Partnerem projektu (zwanym dalej organizacją przyjmującą) jest firma Educare et Labora s.r.o. w Republice Czeskiej.
 3. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
 4. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078963 zawartej pomiędzy Powiatem Tarnogórskich / Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
 5. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2020  do 30.09.2022.
 6. Celem projektu „Międzynarodowe praktyki – teraz Twoja kolej” jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy dla 36 uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego. Uczniowie wyjadą na staż w dwóch turach po 18 uczniów każda do czeskich przedsiębiorstw.
 7. Projekt ma na celu przede wszystkim:
  rozwój kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych, a przez to zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy,
  • rozwój kompetencji językowych,
  • rozwój kompetencji interpersonalnych (autoprezentacji, umiejętności pracy w grupie, odporności na stres, pewności siebie),
  • rozwój kreatywności, przedsiębiorczości,
  • zwiększenie otwartości i tolerancji wobec różnic kulturowych,
  • możliwość nawiązywania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorstwami.
 8. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności:
  1. grupę docelową,
  2. kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
  3. wymagane dokumenty,
  4. prawa i obowiązki uczestników,
  5. zasady rezygnacji z projektu.
 9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora.
 10. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, ul. Pokoju 14, 42-600 Tarnowskie Góry.
 11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie: https://erasmus.zstu.tg.edu.pl

§ 2. Grupa docelowa

e.1 36 uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach kształcących się w kierunku technik transportu kolejowego - uczniowie klasy II i III,
e.2 Uczestnikom towarzyszyło będzie 2 opiekunów z Polski (osoby towarzyszące młodzieży – nauczyciele).

§ 3. Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

 1. Warunki ogólne
  1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.
  2. Rekrutacja trwa ok. 2 tygodnie.
  3. Rekrutację przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
   - dyrektor szkoły,
   - koordynator projektu,
   - nauczyciel (np. języka obcego, przedmiotów zawodowych).
  4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły.
  5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Uczniowie niepełnoletni wypełniają formularz wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.
  6. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie niżej opisanych kryteriów i zamieszczona na karcie oceny (protokole z rekrutacji), stanowiącej załącznik 2 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą.
 2. Kryterium rekrutacyjne podstawowe
  1. Posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, z kierunku technik transportu kolejowego (uczniowie II, III klasy) – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych.
  2. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III.
 3. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:
  1. Ocena z przedmiotów zawodowych, ocena z języka obcego, zachowanie:
   1. Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/2021. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 6, wg klucza:
    oceny powyżej 5,0 – 6 pkt.,
    oceny od 4,6 do 5,0 – 5 pkt.,
    oceny od 4,0 do 4,5 – 4 pkt.,
    oceny od 3,6 do 3,9 – 3 pkt.,
    oceny od 3,1 do 3,5 – 2pkt.,
    oceny od 2,5 do 3,0  – 1pkt.,
    oceny poniżej 2,5 - 0 pkt.
   2. Ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/2021. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 6, wg klucza:
    oceny powyżej 5,0 – 6 pkt.,
    oceny od 4,6 do 5,0 – 5 pkt.,
    oceny od 4,0 do 4,5 – 4 pkt.,
    oceny od 3,6 do 3,9 – 3 pkt.,
    oceny od 3,1 do 3,5 – 2 pkt.,
    oceny od 2,5 do 3,0  – 1pkt.,
    oceny poniżej 2,5 – 0 pkt.
   3. Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego 2020/2021. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5, wg klucza:
    wzorowe – 5 pkt.,
    bardzo dobre - 4 pkt.,
    dobre - 3 pkt.,
    odpowiednie – 2 pkt.,
    nieodpowiednie – 1 pkt.,
    naganne - 0 pkt.
  2. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani do projektu.
  3. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista główna i rezerwowa. Obie listy zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły.
  4. O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na liście decydują punkty ze średniej z ocen z przedmiotów zawodowych, następnie ocena z języka angielskiego, kolejno zachowanie.
  5. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem (nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
  6. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.
  7. Każdy kandydat ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.
  8. Ocena uczestników zostanie zamieszczona na kartach oceny, będzie dostępna do wglądu dla każdej ze stron.
 4. Nabory dodatkowe
  1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, z powodu opisanego w pkt. III.5 lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia dodatkowego/ dodatkowych naborów uczestników.
  2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału w projekcie mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym.

§ 4. Wymagane dokumenty

6.a Na etapie rekrutacji:

a. Formularz zgłoszeniowy.

6.b Po zakwalifikowaniu do projektu:

a) Deklaracja uczestnictwa,
b) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności,
c) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się,
d) Warunki ogólne,
e) Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności,
f) Dwa aktualne zdjęcia.

6.c Po zakończeniu udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma m.in. certyfikat ukończenia praktyki, dokument Europass Mobilność.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:
  • języka obcego,
  • pedagogicznego,
  • kulturowego.
 2. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych, jak i po powrocie.
 3. Przygotowania i złożenia wymaganego raportu w systemie Mobility Tool, wypełniania ankiet ewaluacyjnych.
 4. Gromadzenia podczas pobytu w Czechach materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
 5. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w Czechach, przestrzegania poleceń opiekuna wyjeżdżającego z uczestnikami/ uczestniczkami.
 6. Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk, uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu w Czechach.
 7. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, odbywania praktyk zawodowych, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.
 8. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik/uczestniczka zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego/jej wyjazdu.
 9. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki w szkole.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
  • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
   W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka może zostać obciążona kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.

§ 7.Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://www.zstu.tg.edu.pl


  Tarnowskie Góry, 17.01.2022 r.